Cách viết code chuẩn SEO như sau

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html lang="en-US" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
 
<!--chun seo onpage head-->
<title>Mẹ và bé, nuôi dậy con, kho truyện cổ tích, video hay cho bé, công thức nấu ăn, chia sẻ kinh nghiệm hay</title>
<meta name="description" content="MeCuTy trang web dành cho mẹ và bé, cung cấp các thông tin về nuôi dậy con, video hay dành cho bé, các công thức nấu ăn hay cho mẹ, nhật ký đầu đời cho bé và kho truyện cổ tích cho bé yêu />
<meta name="keywords" content="Mẹ và Bé, Kho truyện hay cho bé, Nhật ký đầu đời cho Bé" />
<meta name="author" content="Nuôi dậy Trẻ" />
<meta name="robots" content="index,follow,all" />
<meta name="revisit-after" content="1 days" />
<meta name="language" content="Vietnamese,English"/>
<!--end-->
 
<!--chun seo cho facebook view-->
<meta itemprop="name" content="Nhật ký đầu đời cho bé | Kho truyện cổ tích cho bé | Video cho bé | Tin tức đời sống | Công thức các món ăn" />
<meta itemprop="description" content="Nhật ký đầu đời cho bé - Kho truyện cổ tích cho bé - Video cho bé - Tin tức đời sống - Công thức các món ăn" />
<meta itemprop="image" content="http://mecuty.com/uploads/images/nhat_ky_cho_be.jpg" />
<!--end-->
 
<!--chun seo cho google plust-->
<meta content="Nhật ký đầu đời cho bé | Kho truyện cổ tích cho bé | Video cho bé | Tin tức đời sống | Công thức các món ăn" property="og:title" />
<meta content="http://mecuty.com/uploads/images/nhat_ky_cho_be.jpg" property="og:image" />
<meta content="Nhật ký đầu đời cho bé | Kho truyện cổ tích cho bé | Video cho bé | Tin tức đời sống | Công thức các món ăn" property="og:description" />
<!--end-->
 
<!--các th h tr-->
<meta name="dc.subject" content="Nhật ký đầu đời cho bé - Kho truyện cổ tích cho bé - Video cho bé - Tin tức đời sống - Công thức các món ăn" />
<meta name="dc.created" content="2014-07-26" />
<meta name="dc.publisher" content="Nhật ký đầu đời cho bé - Kho truyện cổ tích cho bé - Video cho bé - Tin tức đời sống - Công thức các món ăn" />
<meta name="dc.rights.copyright" content="Nuôi dậy Trẻ" />
<meta name="dc.creator.name" content="Nhật ký đầu đời cho bé | Kho truyện cổ tích cho bé | Video cho bé | Tin tức đời sống | Công thức các món ăn" />
<meta name="dc.creator.email" content="hstung86@gmail.com" />
<meta name="dc.identifier" content="http://mecuty.com" />
<meta name="dc.language" content="vi-VN" />
<!--end-->
<meta name="viewport" content="width=device-width" />