Các hàm xử lý chuỗi trong PHP

1, Nguyên tắc xử lý chuỗi.

-Nguyên tắc đầu tiên phải kể đến ở đây là nếu bạn xử dụng dấu nháy "" để in ra chuỗi thì khi chèn biến bạn sẽ không phải nối chuỗi.

VD:

$variable = 'Toidicode.com';
echo "Website học lập trình online $variable";
// output: Website học lập trình online Toidicode.com

-Và nếu như khi sử dụng dấu nháy "" để in ra chuỗi mà trong chuỗi có dấu " thì bạn phải thêm ký tự  trước nó.

VD:

echo "Anh ấy nói " Toidicode.com dạy lập trình online!"";

-Và cũng tương tự với dấu '

VD:

echo "Anh ấy nói ' Toidicode.com dạy lập trình online!'";

2, Các hàm xử lý chuỗi thông dụng.

addcslashes($str, $char_list)

-Hàm này có tác dụng chèn  vào trước các ký tự trong chuỗi $str với các ký tự được liệt kê ở $char_list

VD:

echo addcslashes("Toidicode.com", 'o');
// output: Toidicode.com
echo addcslashes("Toidicode.com", 'a..z');
//output: Toidicode.com
echo addcslashes("Toidicode.com", 'a..zA..Z');
// output: Toidicode.com

addslashes($str)

-Hàm này sẽ thêm ký tự  vào trước các ký tự '" trong chuỗi $str nếu có.

VD:

echo addslashes("To'id'icod'e.com");
//output: To'id'icod'e.com

bin2hex($str)

-Hàm này có tác dụng chuyển đổi chuỗi về dạng ASCII HEX của từng ký tự trong chuỗi $str.

VD:

echo bin2hex("Toidicode");
//ouutput: 546f696469636f6465

chop($string, $charList)

-Hàm này có tác dụng xóa ký tự,hoặc từ cuối cùng của chuỗi nếu nó = $charlist.

VD:

echo chop("Vũ Thanh Tài Thanh", "Thanh");
//output: Vũ Thanh Tài

crc32($string)

-Hàm này có tác dụng chuyển một chuỗi thành một số nguyên.

VD:

echo crc32("Toidicode.com");
//output: -1511835000

explode($separator, $string, $limit)

-Hàm này có tác dụng tách chuỗi $string thành nhiều chuỗi khác với điều kiện $separator, và giới hạn $limit.

VD:

$data = explode('o', "Toidicode.com");

print_r($data);
//output: Array ( [0] => T [1] => idic [2] => de.c [3] => m )
$data = explode('o', "Toidicode.com", 2);

print_r($data);
//output: Array ( [0] => T [1] => idicode.com )

implode($separator, $array)

-Hàm này có tác dụng nối tất cả các phần tử của mảng $array thành chuỗi với khoảng phân biệt $separator.

VD:

$data = [
  'Toi',
  'D',
  'i',
  'co',
  'de',
  '.com'
];
echo implode($data) . "<br>";
//output: Tidicode.com
echo implode('-', $data);

strlen($string)

-Hàm này có tác dụng đếm xem chuỗi $string có bao nhiêu ký tự.

VD:

$data = "toidicode.com";
echo strlen($data);
//output: 13

str_word_count($string)

-Hàm này có tác dụng đếm xem chuỗi $string có bao nhiêu từ.

VD:

$data = "toidicode.com";
echo str_word_count($data);
//output: 2

str_repeat($string, $repeat)

-Hàm này có tác dụng lặp chuỗi $string $repeate lần.

VD:

$data = "toidicode.com";
echo str_repeat($data,4);
//output: toidicode.comtoidicode.comtoidicode.comtoidicode.com

str_replace($find, $replace, $string)

-Hàm này có tác dụng tìm kiếm chuỗi $find và thay thế chuỗi đó bằng $replace trong chuỗi $string.

VD:

$data = "toidicode.com";
echo str_replace("t","T",$data);
//output: Toidicode.com

md5($string).

-Hàm này có tác dụng chuyển chuỗi $string sang mã hóa md5.

VD:

$data = "toidicode.com";
echo md5($data);
//output: d04742d12d431f009e90ef4239e6a782

sha1($string)

-Hàm này có tác dụng mã hóa chuỗi $string sang sha1.

VD:

$data = "toidicode.com";
echo sha1($data);
//output: 49debc628ec279341836be4485897afd5af078ae

htmlentities($string), htmlspecialchars($string)

-Hàm này có tác dụng chuyển đổi dữ liệu sang dạng thô.

VD:

$data = "<b>toidicode.com</b>";
echo htmlentities($data);
//output: <b>toidicode.com</b>


$data = "<b>toidicode.com</b>";
echo htmlspecialchars($data);
//output: <b>toidicode.com</b>

htmlspecialchars_decode($string), html_entity_decode($string)

- Hàm này có tác dụng chuyển đổi dữ liệu về dạng thực của nó. các bạn có thể thử lại với ví dụ trên.

strip_tags($string, $allow)

- Hàm này có tác dụng loại bỏ các thẻ html có trong chuỗi $tring, trừ các thẻ được cho phép $allow.

VD:

$data = "<b>toidicode.com</b>";
echo strip_tags($data);
// output: toidicode.com
echo strip_tags($data, '<b>');
//output: <b>toidicode.com</b>

substr(string,start,length)

-Hàm này có tác dụng cắt chuỗi $string, bắt đầu ở vị trí $strat và có giới hạn $length.

VD:

<?php
<?
php
// Positive numbers:
echo substr("Hello world", 10) . "<br>"; //d
echo substr("Hello world", -1) . "<br>"; //d
echo substr("Hello world", 0, 10) . "<br>"; //Hello worl
echo substr("Hello world", 0, -1) . "<br>"; //Hello worl
?>

strtolower($string)

-Hàm có tác dụng chuyển chuỗi $string sang in thường.

VD:

echo strtolower("TOIDICODE.COM");
//output: toidicode.com

strtoupper($string)

-Hàm có tác dụng chuyển đổi chuỗi $string sang hin hoa.

VD:

echo strtoupper("toidicode.com");
//output: TOIDICODE.COM

ucword($string)

-Hàm có tác dụng chuyển đổi chữ cái đầu tiên của các từ trong chuỗi sang in hoa.

VD:

echo ucwords("vũ thanh tài");
//output: Vũ Thanh Tài

ucfirst($string)

-Hàm có tác dụng chuyển đổi chữ cái đầu tiên trong chuỗi sang in hoa.

VD:

echo ucfirst("vũ thanh tài");
//output: Vũ thanh tài

trim($string, $charlist)

-Hàm có tác dụng loại bỏ khoảng trắng hoặc các ký tự $charlist trong chuỗi $string.

VD:

echo trim(" vũ thanh tài ");
//output: Vũ thanh tài
echo trim("Vvũ Thanh Tài", 'V');
//output: vũ Thanh Tài

ltrim($tring,$charlist)

-Tương tự như hàm trim nhưng chỉ cắt bên trái của chuỗi.

rtrim($tring,$charlist)

-Tương tự như hàm trim nhưng chỉ cắt bên phải của chuỗi.