Host 'x.x.x.x' is not allowed to connect to this MySQL server

Lỗi này xảy ra do cấu hình mặc định mà cơ sở dữ liệu MySQL hiện đang sử dụng. Cấu hình này chỉ cho phép kết nối từ người dùng ‘root’ khi đến từ ‘localhost’ và không phải là các dải địa chỉ IP khác.

Cách 1: Để sửa đổi người dùng root (không được khuyến nghị)

$ mysql -u root -p
Enter password:

mysql> GRANT ALL ON *.* to root@’x.x.x.x’ IDENTIFIED BY ‘your-root-password’;
mysql> FLUSH PRIVILEGES;

Cách 2: Tạo tài khoản quản trị mới rồi phân quyền để cho phép kết nối từ từ xa.

mysql> CREATE USER 'test01'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'test01'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
mysql> CREATE USER 'test01'@'%' IDENTIFIED BY 'password';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'test01'@'%' WITH GRANT OPTION;
mysql> FLUSH PRIVILEGES;